Työkaluna nettopositiivisuus

Työkaluna nettopositiivisuus

Nettopositiivisuus on uusi ajattelumalli, jonka tavoitteena on kasvattaa yrityksen myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä luoda uutta liiketoimintaa.

Teksti Timo Hämäläinen

Vastuullisesti toimivat yritykset keskittyvät perinteisesti pienentämään haitallisia vaikutuksiaan ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nettopositiivisuuden tavoittelu tuo toimintaan myönteisen näkökulman.

– Negatiivisten vaikutusten jalanjäljen rinnalle tuodaan positiivisten vaikutusten kädenjälki. Ajatuksena on, että kumpaakin kehitetään systemaattisesti. Positiivisten vaikutusten tulisi lopulta olla suuremmat kuin haittojen, kuvailee liiketoimintajohtaja Mari Puoskari Pöyry Finland Oy:stä.

Puoskarin mukaan nettopositiivisuuden arvioinnin avulla yritys voi asettaa itselleen selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, joihin pyrkimällä se voi tuottaa enemmän hyvää kuin pahaa.

Nettopositiivisuuden mittaamiseen ei ole vielä standardoituja tapoja, mutta se ei Puoskarin mukaan estä konseptin käyttöönottoa. Monet olemassa olevat erilaiset määrälliset mittarit ja laskentatavat riittävät pitkälle.

Linkki kiertotalouteen

Nettopositiivisuus linkittyy vahvasti kiertotalouteen. Kiertotalouden perusajatus on, että tuotteet, materiaalit ja resurssit hyödynnetään mahdollisimman tarkasti, ja syntyvän jätteen määrä minimoidaan.

– Suomi on kiertotalouden kehittäjänä yksi edelläkävijöistä maailmassa. Nettopositiivisuus tuo tähän kehitystyöhön uuden näkökulman ja toimintamallin.

Puoskarin mukaan kunkin yrityksen tulee valita tarkastelun ja kehitystyön kohteeksi sen omasta toiminnasta aiheutuvat oleelliset vaikutukset. Ne voivat liittyä esimerkiksi hiilidioksidipäästöihin, ilmastonmuutokseen, jätteiden määrään tai kierrätykseen.

Selventääkseen ja konkretisoidakseen ajattelumallia, Puoskari kollegoineen tarkasteli nettopositiivisuuden soveltamista käytännössä. Tutkimuksesta sovittiin kolmen eri yrityksen kanssa. Fazerilla tarkastelun kohteena olivat jätteet, sivuvirrat ja energiankulutus, Lemminkäisellä kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö ja Fingridillä biodiversiteetti.

– Rakentaessaan voimalinjoja Fingrid vaikuttaa ympäröivään luontoon. Vaikka haittoja ei voida täysin välttää, voimalinjojen alueille syntyvät avoimet ja puoliavoimet elinympäristöt voivat lisätä luonnon monimuotoisuutta. Tähän haittojen ja hyötyjen suhteeseen Fingrid voi vaikuttaa hyvällä suunnittelulla ja tietyillä toimenpiteillä.

Seuraavaksi Pöyryllä aiotaan tutkia, miten nettopositiivisuus ja sosiaalinen vastuu linkittyvät toisiinsa.

Konkreettisia hyötyjä

Uusi ajattelumalli saattaa herättää myös epäilyjä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään myönteisestä ajattelusta ja sen energisoivasta voimasta.

– Nettopositiivisuus on työkalu, jonka avulla yritys asettaa toimintansa kehittämiseksi konkreettisia tavoitteita. Sen jälkeen mietitään ja suunnitellaan, miten tavoitteet voidaan saavuttaa. Toteutusta seurataan, virheistä opitaan ja tarvittaessa korjataan kurssia.

Lisää kannattavuutta

Nettopositiivisuuteen tähtääminen voi luoda uutta liiketoimintaa esimerkiksi siten, että yritys ryhtyy hyödyntämään aiemmin hyödyntämättömiä sivuvirtoja tai lisää kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä.

Nettopositiivisuuteen pyrkiminen, sen saavuttaminen ja siitä raportoiminen voivat parantaa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Yrityksen brändi kirkastuu ja sen toiminta nähdään entistä myönteisemmässä valossa. Positiivinen ja mielenkiintoinen yrityskuva auttaa rekrytoinneissa.

Puoskarin mukaan nettopositiivisuuden avulla saadaan nostettua esiin tekojen merkitys.

– Yritysten ei kannata tyytyä vain seuraamaan ja raportoimaan omia tekemisiään. Sen sijaan niiden tulisi olla tavoitteellisia ja osoittaa halua muuttaa asioita paremmaksi. Nettopositiivisuus on tässä inspiroiva ja myönteistä henkeä luova viitekehys.

 

Hyötyä liiketoiminnalle

Ehkäistään haittoja, korjataan jo syntyneitä vanhinkoja ja tuotetaan positiivista vaikutusta.

Asetetaan konkreettisia tavoitteita toiminnan kehittämiseksi ja hyödynnetään resurssit mahdollisimman pitkälle.

Vastuullinen toiminta nivoutuu osaksi yrityksen strategiaa ja liiketoimintaa.