Kaupunkidata hyötykäyttöön

Kaupunkidata hyötykäyttöön

newspool

Vuosittain julkaistavan yhdysvaltalaisraportin mukaan Turku on ansainnut tittelin sekä Suomen älykkäimpänä kaupunkina että maailman seitsemänneksi edistyksellisimpänä älykaupunkina.

Kaupunkidata hyötykäyttöön

Kaupungin toiminnasta kertyvä data on jalostettuna hyödyllistä. Turun kaupunki on perustanut Turku City Data Oy:n, eli maailman ensimmäisen kaupunkidataa kaupallisesti hyödyntävän yhtiön.

Teksti Elina Teerijoki  Kuva Lunden Architecture Company

Kaupungin toiminnasta kerääntyy paljon dataa esimerkiksi liikennemääristä, sääolosuhteista sekä palveluiden käytöstä. Turussa herättiin pohtimaan, miten tietomassaa voisi saada paremmin hyötykäyttöön. Lähtökohtana on datan järjestäminen parempaan muotoon.

–  Raakadata on epätarkasti luokiteltua ja hajallaan eri lähteissä. Siihen on vaikea päästä käsiksi sekä tietosuojakysymysten että teknisten ongelmien vuoksi. Nämä lähteet yhdistämällä ja järjestämällä data paremmin se tuottaa tietoa, jolla kaupunki voi tuottaa entistä parempia palveluita asukkailleen ja muille toimijoille, havainnollistaa Turun kaupungin strategia- ja kehitysjohtaja Jussi Vira.

Kevään aikana toimintansa aloittava Turku City Data Oy on yksi juonne kaupungin Smart & Wise Turku -kärkihankkeessa, jonka tarkoitus on parantaa kaupungin toimintaa datan ja älyteknologian avulla. Vastaavanlaista datayhtiötä ei ole muualla maailmassa. Yhtiön ydintekemistä on käsitejärjestelmän kehittäminen ja datan järjestäminen sen mukaan.

–  Kaupunki on todella monimutkainen järjestelmä. Sitä koskevaa avointa dataa on saatavilla paljon, mutta ongelma on, ettei se yleensä kerro paljonkaan. Käsitemalleihin kytketyn datan arvo on parempi, sillä se antaa paremman ymmärryksen siitä, miten asiat liittyvät toisiinsa.

Kohdennettuja palveluita 

Yli viidestäsadasta erillisestä tietojärjestelmästä kiteytettävä tieto on tärkeää etenkin kaupungille itselleen. Se voi saada datan avulla esimerkiksi palvelujaan kohdennetuksi paremmin tai huomata ennalta onnettomuusriskin kasvamisen tietyssä liikenneverkon kohdassa.

Kun dataa on kertynyt enemmän, Turku City Data etsii myös yrityskumppaneita, jotka voivat olla kiinnostuneita sen palveluista. Tavoitteena on, että toiminta tuottaa uusia innovaatioita ja palveluita, joita yritykset tuotteistavat.

–  Markkinoita kaupunkidatalle ei oikeastaan vielä ole olemassa, mutta toisaalta tällaista kuratoitua ja pitkälle jalostettua dataa ei ole aiemmin ollut tarjolla, Vira toteaa

Kuratointi ja jalostaminen kasvattavat datan käyttöarvoa ja luovat perustan sen maksullisuudelle.

Tärkeänä yhteistyökumppanina Turku City Data -hankkeessa on Turun yliopisto. Uudet datalähteet ja laajempi näkyvyys eri järjestelmistä yhdistettyyn dataan tarjoavat mahdollisuuksia myös uusille tutkimusprojekteille. Oppivan tekoälyn avulla datasta voidaan saada esiin myös sellaisia yhteyksiä, joita ihminen ei huomaisi. Tekoälyn tulkintaa taas ohjaa ihmisen toiminta eli se, miten jäsenneltynä data syötetään järjestelmään.

Turku City Data Oy

  • Dataa ja älyteknologiaa hyödyntävä Turku City Data Oy aloittaa toimintansa kevään 2019 aikana.
  • Kerätyn datan avulla edistetään kaupunkilaisten elämänlaatua parantavien palvelujen kehittämistä.
  • Dataa hyödynnetään vastuullisesti yritysten sekä kaupunkilaisten tietoturvasta huolehtien.
  • Myös kaupunkilaiset pääsevät dataan käsiksi, ja yritys auttaa heitä hyödyntämään itse omaa dataansa.

Tieto pysyy turvassa

Tietovuodot ovat valitettava tietoyhteiskunnan riski, ja tietoturvan säilyminen onkin hankkeessa ensiarvoista. Tiedon omistajien on kyettävä luottamaan siihen, että dataa käsitellään turvallisesti ja käytetään vain sovittuun tarkoitukseen. Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama, minkä toivotaan helpottavan luotetun aseman saavuttamista.

–  Ilman luottamusta ei synny innovaatioita tuottavaa yhteistyötä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve pitää tärkeänä, että kaupunki ottaa itse oman datansa haltuun ja hyödyntää sitä kaupunkilaisten hyväksi. Tavoitteena on turvallisempi, viihtyisämpi sekä parempia palveluita tuottava kaupunki.

–  Pelikentän jättäminen vain globaaleille jättitoimijoille ei ole vastuullinen ratkaisu. On tärkeää, että tiedämme, kuka käyttää dataamme ja miten, Arve korostaa.

Laajassa mittakaavassa Arve näkee datan hyödyntämisen olevan olennainen osa kaupungin palvelujen tuottamista jatkossa. Turku City Data Oy onkin määritelty Turun kaupungin strategiseksi yhtiöksi.

–  Meidän on ymmärrettävä mielellään jo ennakoivasti, minkälaisia  muutoksia digitalisaatio tuo ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, miten he haluavat palveluita käyttää.

Kun data käsitellään kaupungin kannalta hyödylliseen muotoon, se tuottaa hyötyjä myös muille toimijoille, jotka eivät pysty seulomaan ja järjestämään dataa omin voimin.