Ihminen etsii ympäriltään merkityksellisyyttä

Ihminen etsii ympäriltään merkityksellisyyttä

logggg

Ihminen etsii ympäriltään merkityksellisyyttä

Teksti Jaakko Sahimaa  Kuva Eeva Anundi

KAIKKI MUUTTUU ja mikään ei ole pysyvää. Tämän realiteetin kanssa elämme yhteiskunnassamme, liiketoiminnoissamme ja elämässä ylipäänsä. Elämme maailmassa, jossa kaikki näyttää muuttuvan epävakaammaksi, epävarmemmaksi, monimutkaisemmaksi ja monitulkintaisemmaksi. Osa muutoksesta on näennäistä, osa täysin totta. Vaikuttaa siltä, että muutos on työelämän uusi musta.

TYÖELÄMÄ ON murroksessa. Työnteon käytänteet, konseptit ja kontekstit muuttuvat. Muutosten keskellä ihmisellä on kuitenkin perustavanlaatuinen tarve säilyttää hallinnan ja koherenttiuden kokemus: tunne asioiden ymmärrettävyydestä, hallittavuudesta sekä mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä.

TYÖN MERKITYKSELLISYYDESTÄ puhutaan nyt paljon. Työelämän epävarmuuden lisääntyessä ihmisten kaipuu kokea oma työnsä merkitykselliseksi on kasvanut. Ihmiset kaipaavat jotain, mihin tarrautua – jotain pysyvää ja arvokasta, mikä tuo merkitystä omalle tekemiselleen. Mutta mikä loisi tätä kaivattua stabiliteettia ja merkityksellisyyttä työelämän muutostrendien vastapainoksi?

IHMISET KAIPAAVAT jotain, mihin tarrautua – jotain pysyvää ja arvokasta, mikä tuo merkitystä omalle tekemiselleen.

TYÖN MUUTTUESSA entistä liikkuvammaksi ja monipaikkaisemmaksi nousevat entistä tärkeämpään rooliin niin fyysiset, virtuaaliset kuin sosiaalisetkin työympäristöt pysyvyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajina. Tarkoituksenmukaiset työympäristöratkaisut ja toimiva työyhteisö voivat parhaimmillaan tuoda kaivattua vakautta ja positiivista imua työntekoon.

KESKEISESSÄ OSASSA työn merkityksellisyyden syntymisessä on sosiaalinen työympäristö eli työyhteisö. Fyysisten ja virtuaalisten työympäristöjen ratkaisut voivat olla radikaalilla tavalla joko tuhoamassa tai tukemassa työn merkityksellisyyden kokemuksen syntymistä. Niin fyysinen, virtuaalinen kuin sosiaalinenkin työympäristö vaikuttavat vahvasti tehdyn työn laatuun ja tekemisen tehokkuuteen sekä kokemukseen työn merkityksellisyydestä.

SIKSI EI OLE yhdentekevää, millaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä työtä tehdään. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee rohkeita kokeiluita ja uudenlaisia ympäristöjä, joissa tehdä työtä. Modernit työympäristöt tarjoavat näyttämön uudenlaisille kohtaamisille, uudenlaisille työn tekemisen tavoille, mahdollisuuden pysyä kiinni ajan hengessä sekä mahdollisuuden kokea työ merkityksellisenä moninaisten muutosten aaltojen keskellä.

Kirjoittaja on Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja.