Hyppää sisältöön

Frank Martela

Frank Martela

12.11.2021

KUVA | UNTO RAUTIO  KUVAUSPAIKKA | MAGITO STUDIO

Selkeät rajat ruokkivat vapautta


ITSEOHJAUTUVUUS työelämässä on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Puolestapuhujat uskovat sen vahvistavan työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota. Lisäksi he lupaavat itseohjautuvuuden vapauttavan työntekijöiden luovuuden ja oma-aloitteisuuden, luoden pohjan yrityksen innovatiivisemmalle ja ketterämmälle kehittämiselle. Vastustajat sen sijaan ovat verranneet itseohjautuvuutta työntekijöiden heitteillejättöön, jossa suunnastaan epävarma työntekijä stressaantuu ja palaa loppuun hähmäisten vaatimusten ristipaineessa.

ONKO itseohjautuvuus siis työhyvinvoinnin vai sittenkin työpahoinvoinnin lähde? Tähän haimme vastausta tutkimushankkeessa, jossa aiheesta kysyttiin kansallisesti edustavasti 2 000 suomalaiselta työssäkäyvältä. 

ITSEOHJAUTUVUUS TARKOITTAA työntekijän päätäntävallan lisäämistä eli sitä, että hänelle annetaan enemmän vapauksia päättää miten työnsä tekee ja mitä päämääriä tavoittelee. Kyse on siis vallasta: Antaako johtaja ihmisille valtaa tehdä päätöksiä itse? Halusimme selvittää onko työntekijöiden kokemus tällaisesta vallasta yhteydessä hyvinvointiin vai pahoinvointiin. Tulokset olivat selkeitä: Vahvempaa itseohjautuvuutta kokevat kokivat myös vahvempaa työn imua, joka tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jossa ihminen kokee itsensä energiseksi ja innostuneeksi työstään. Vähemmän itseohjautuvuutta kokevat sen sijaan kokivat enemmän stressiä, uupumusta ja palautuivat huonommin työstään. Vallan antaminen työntekijöille näyttäisi siis vahvistavan heidän hyvinvointiaan. Tämä ei ole yllättävää. Autonomia on ihmisen perustarve. Tarvitsemme kokemuksen siitä, että pystymme päättämään omista asioistamme ja elämään itsemme näköistä elämää voidaksemme hyvin. 

AUTONOMIA on ihmisen perustarve.

MIKÄ SITTEN ihmisiä nykytyöelämässä uuvuttaa? Useimmiten kyse on vaatimusten hähmäisyydestä ja selkeyden puutteesta. Eräs haastattelemani henkilöstöjohtaja kertoi, että kun heillä tietyssä yksikössä oli hatarammat rakenteet ja ihmisillä ei ollut käsitystä siitä mitä heiltä odotetaan, niin tällöin työuupumiset lisääntyivät. 

AUTONOMIAN tarjoaminen ja riittävät rakenteet eivät ole toistensa vastakohtia, vaan hyvässä organisaatiossa ihmisellä on selkeä käsitys siitä mitä häneltä odotetaan ja missä raameissa hän toimii, mutta näiden raamien sisällä vahva autonomia tehdä itsenäisiä päätöksiä. 

ITSEOHJAUTUVUUS ILMAN selkeitä tavoitteita uuvuttaa. Jos siis haluat motivoituneita, hyvinvoivia ja oma-aloitteisia työntekijöitä niin pidä ensinnäkin huolta, että jokainen tietää mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen valtansa rajat. Sen jälkeen anna hänelle vapaus näiden raamien puitteissa toimia niin kuin järkeväksi näkee.

Kirjoittaja on filosofi, tietokirjailija ja tutkija.

Haku