Hyppää sisältöön

Teollisen murroksen valmentajat

Teollisen murroksen valmentajat

16.02.2022

Bonsky Digital Oy:n toimitusjohtaja Jan Landénin mukaan suuret teollisuusyritykset siirtävät nyt painopistettään fyysisistä tuotteista palveluiden ja kokonaisuusratkaisujen suuntaan.

IT-talo Bonsky Digital ja digitalisaation asiantuntijaorganisaatio Vincit auttavat teollisuusyrityksiä löytämään vahvuutensa ja kehittymään uuden digitaalisen ajan voittajiksi.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | BONSKY DIGITAL

Voimakas murros ravistelee teollisuussektorin kivijalkaa. Tyypillistä meneillään olevalle muutokselle on kiihtyvä automatisoituminen, asiakkaiden tarpeiden yksilöllistyminen, tuotannon muuntuminen kysyntäpohjaiseksi sekä ekologisuuden ja kiertotalouden merkityksen korostuminen. 

Yritysten on reagoitava liiketoimintaympäristön, asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja yhteiskunnan muutoksiin yhä nopeammin. Menestyminen edellyttää yrityksiltä yhä tiiviimpää verkostoitumista ja ketteryyttä niin uusien toimintamallien ja -tapojen kuin työvälineidenkin käyttöönotossa.

Bonsky Digital Oy:n toimitusjohtajan ja osakkaan Jan Landénin ja Vincit Oyj:n analytiikka ja data science -liiketoiminnasta vastaavan Sami Suomisen mukaan menestyvät teollisuusyritykset siirtävät nyt toimintansa painopistettä fyysisistä tuotteista palveluihin ja kokonaisratkaisuihin. Innovaatiokulttuuri  ja kyky rakentaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavia palvelukokonaisuuksia ovat ratkaisevia tekijöitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta.

Teollisuuden fyysisten materiaalivirtojen rinnalle syntyy virtuaalisia datavirtoja. Ne auttavat yrityksiä luomaan kiinteämpiä ja toimivampia yhteistyö- ja asiakassuhteita. Lisääntynyt tietoaines mahdollistaa myös toiminnan kehittämisen ja optimoinnin sekä tulevaisuuden tarkemman ennustamisen. 

Datavirtojen hallinnassa ja hyödyntämisessä digitalisaatio on keskeisessä asemassa. Landén ja Suominen kuitenkin muistuttavat, että teknologia yksistään ei ole ratkaisu. 

– Digitalisaatio on työväline, joka auttaa organisaatioita vastaamaan ympäristön luomiin muutospaineisiin. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Organisaation on kyettävä uudistumaan, muokkaamaan yrityskulttuuriaan, arvojaan ja johtamistapojaan sekä kehittämään olemassa olevia kyvykkyyksiä ja osaamispääomaa, Landén muistuttaa.

Datasta kilpailukyvyksi

Vincit ja Bonsky ovat kehittäneet teollisuusyrityksille suunnatun, laajan palvelukattauksen. Yhteistyössä he pystyvät räätälöimään asiakasyrityksen yksilölliseen kehittämistarpeeseen soveltuvan ja kilpailukykyä parhaalla mahdollisella tavalla parantavan palvelukokonaisuuden. Asiakasyritystä autetaan siirtymään perinteisestä tuote- ja tuotantolähtöisestä liiketoiminnasta sekä projektiluontoisesta kehittämisestä kohti ketterää liiketoiminnan kehittämistä, jossa uudet palvelut toteutetaan avointen ekosysteemien päälle ja yrityksen data hyödynnetään täysimääräisesti.

Mitä odottaa murrokselta?

  1. Data ja automaatioratkaisut ohjaavat kysyntäpohjaista tuotantoa. 
  2. Liiketoimintaympäristö verkottuu ja ympäröivä maailma nopeutuu. 
  3. Ympäristöarvot ja ekologisuus ohjaavat kuluttajien ostokäyttäytymistä.
  4. Kuluttajalla on valta – ja hän haluaa yhä yksilöllisempää palvelua. 

– Meillä on toisiamme täydentävää osaamista, jota voimme hyödyntää laaja-alaisissa asiakasprojekteissa. Pystymme auttamaan teollisuusyrityksiä digitaalisen strategian ja arkkitehtuurin, innovaatiotoiminnan sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, arvoverkon rakentamisessa, datan hyödyntämisessä, vastuullisuutta ja ilmastomuutosta koskevissa kysymyksissä, IoT-ratkaisuissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä, Suominen luettelee.

Pienin muutoksin liikkeelle

Landén ja Suominen kertovat asiakasprojektien käynnistyvän aina alkukartoituksella, jossa selvitetään asiakasyrityksen yksilöllinen tarve. Tämän jälkeen tehdään etenemissuunnitelma ja kootaan Vincitin sekä Bonskyn osaajista sopiva miehistö asiakasprojektia toteuttamaan.

– Lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeesta, emme tarjoa standardiratkaisuja. Projekti voi olla yhtä hyvin esimerkiksi laaja strategiaprosessi kuin yksittäisen palvelutuotteen digitalisointi tai IoT-ratkaisun käyttöönotto, Landén kertoo.

Vaikka tavoitteena olisi suurempikin muutos, visiota kohti kannattaa edetä vaiheittain. Suominen ja Landén painottavat muutoksessa erityisesti jatkuvuuden ja ketterän kehityksen merkitystä. Ensiksi pureudutaan tärkeimpään liiketoimintahaasteeseen. Kehitystoimintaa laajennetaan vähitellen. Samalla aktivoidaan ja rohkaistaan työntekijöitä mukaan kehitystoimintaan sekä kehitetään organisaation osaamista.

– Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen on hyvin tärkeässä roolissa. Oppiminen integroidaan osaksi yrityksen toimintaprosesseja. Niin oppimisesta kuin kehittämisestäkin tulee jatkuvaa toimintaa, Suominen sanoo.

Haku