Hyppää sisältöön

Sairaanhoitajan tehtävä sähköistyy

Sairaanhoitajan tehtävä sähköistyy

26.01.2022

Opetus ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella toteutetulla Innovative Nurse -sairaanhoitokoulutuksella vastataan hoitajapulasta kärsivien alueiden tarpeisiin.

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettavan Innovative Nurse -sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteena on kohentaa sairaanhoitajapulasta kärsivien alueiden tilannetta. 


TEKSTI | RIITTA MUHONEN, JAANA KEMPPAINEN & SIRPA KAUKIAINEN   KUVA | TONI KANANEN

Väestön ikääntyminen on tällä hetkellä valtakunnallinen terveyspoliittinen kysymys, joka korostuu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien laita-alueilla sekä rajaseuduilla. Samaan aikaan tapahtuva sairaanhoitajien eläköityminen näkyy alan työvoimatarpeen kasvuna ja heikentää olennaisesti terveyspalvelujen tasa-arvoista ja yhdenvertaista saattavuutta väljästi asutuilla alueilla. Etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa työelämä kärsii sairaanhoitajapulasta. 

Tilanne on haastava, mutta siihen on nyt pureuduttu Karelia-ammattikorkeakoulun, Kajaanin sekä Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyöllä. Innovative Nurse -hankkeella vastataan näiden alueiden sairaanhoitajatarpeisiin. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen sairaanhoitajakoulutus on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella.

Koulutus kestää vuoden 2021 loppuun, ja siinä vastataan kyseisten alueiden sairaanhoitajatarpeisiin tuorein keinoin. Lapissa ja Itä-Suomessa välimatkat alueen ammattikorkeakouluihin ovat pitkiä, ja siksi opetus toteutetaan monimuotoisena verkko- ja lähiopetuksena. Näin opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta, joten se antaa opiskelijalle paljon uudenlaista vapautta päättää muun muassa opiskelun aikatauluttamisesta.

Digiosaamisesta perustaito

Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin terveysalan koulutuspolkua sairaanhoitajaksi uudistetaan digitalisaatiota ja teknologiaosaamista enemmän hyödyntäväksi. Digitaalinen osaaminen on jo integroitu osaksi muita opintojaksoja ja koulutuskokonaisuuksia. Opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin on kuvattu, kuinka digitaalinen osaaminen kehittyy sairaanhoitajakoulutuksen aikana. Osaamisessa painottuu itsenäisten päätösten tekeminen monissa tilanteissa.

Digitaalisuus ei poista perinteistä hoitotyötä, vaan toimii yhtenä osana sitä. 

Suomi on EU:n kärkimaa sote-alan sähköisten palvelujen käytössä. Digitaalisuus ei vie pois näkymää perinteisestä asiakkaan vuoteen vierellä työskentelevästä sairaanhoitajasta, vaan on yksi keino vastata tarpeisiin myös terveyden ja hyvinvoinnin seurannan näkökulmasta. Digitalisaatio ei siis päihitä ihmistä kaikilla sairaanhoitajan työn tekemisen osa-alueilla. Tulevaisuudessa etäterveydenhuollon ja etähoivan osuuden ajatellaan kasvavan voimakkaasti. Se tarkoittaa teknologisten ratkaisujen ja toimintatapojen jatkuvaa käyttöönottoa hoitotyössä. Terveydenhuollon asiakkaiden omahoito ja itsensä mittaaminen yleistyvät.

Taito tulkita dataa

Sairaanhoitajalla tulee olla taitoa tulkita digitaalisesti tuotettua tietoa, digitaalisten työvälineiden ja tietojärjestelmien käyttöosaamista sekä teknologian kyvykkyyksien ja rajoitteiden ymmärtämistä. Näiden taitojen ohella sairaanhoitajilta edellytetään kykyä sähköiseen asiointiin ja vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, nettietiketin tuntemusta, eettistä osaamista potilaan yksityisyyden suojaamiseksi sekä ymmärrystä tietoturvan merkityksestä. 

Digitalisaatio edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja innovaatiota niin, että sote-alalla tuotetaan uudenlaisia palveluita ja työn tekemisen tapoja. Tähän muuttuvaan kenttään oman osaamisensa tuo  tutkivalla ja kehittävällä työotteella toimiva sairaanhoitaja. 

Haku