Hyppää sisältöön

Paremmat eväät tulevaisuuden työelämään

Paremmat eväät tulevaisuuden työelämään

20.12.2021

Aalto-yliopistolla uskotaan, että opiskeluaikana kerrytetty yrittäjyyskokemus on vahvaa valuuttaa muuttuvassa työelämässä.

Yrittäjyystaitojen sulauttaminen osaksi opiskelua auttaa korkeakouluopiskelijoita kehittämään yrittäjämäisempää ajattelutapaa. Taitojen kehittäminen jo opiskeluaikana helpottaa kohtaamaan työelämän haasteita. 

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ  KUVAT | LASSE LEHTO JA JUHA ARVID HELMINEN

Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa positiivinen ilmapiiri yritysmäistä toimintaa kohtaan on jatkuvasti kasvanut. Nykyisin jopa kolmannes korkeakouluopiskelijoista kertoo miettineensä yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona yrittäjäksi ryhtymistä. 

Harva opiskelija kuitenkaan päätyy yrittäjäksi asti. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (YYTO) -projektia Aalto-yliopistossa vetävän Sami Tuomen mielestä yrittäjyystaidot pitäisi kuitenkin nähdä osana nykyaikaisia työelämätaitoja. 

– Yritykset kamppailevat entistä nopeammin muuttuvassa maailmassa, jossa vaaditaan yrittäjille ominaista muuntautumis- ja reagointikykyä. Kun yrittäjyystaidot integroidaan osaksi opiskelua, ovat opiskelijat valmiimpia myös kohtaamaan työelämän haasteita. 

YYTO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka auttaa laajentamaan yrittäjyysosaamista ja -toimintaa suomalaisissa korkeakouluissa. Samalla on tarkoitus hyödyntää jo muualla saatuja oppeja sekä tehdä yrittäjyystaitojen opiskelusta entistä houkuttelevampaa ja helpompaa. 

Tuomi uskoo yrittäjyystaitojen antavan opiskelijoille parempia valmiuksia perustaa uusia kasvuyrityksiä Suomeen. Ennen kaikkea ne auttavat heitä kuitenkin haastamaan olemassa olevia toimintamalleja ja nopeuttamaan muutosta nykyisissä yrityksissä. 

– Yrittäjyystaitojen tuominen lähemmäs opintoja on jokaisen opiskelijan etu, eikä se saisi olla kiinni ajan riittämisestä tai valitusta korkeakoulusta, Tuomi lisää. 

Työharjoittelun kautta 

Tuomalla mahdollisuuksia yrittäjätaitojen kehittämiseen korkeakouluissa, voidaan lisätä yleistä yrittäjämäisen ajattelun ja osaamisen määrää koko maassa. Tämä edellyttää, että yrittäjämäiseen toimintaan osallistumisesta tehdään helpompaa ja houkuttelevampaa. Samalla myös tarjonnan on oltava mahdollisimman monipuolista. 

– Korkeakoulut tarjoavat nykyisin kasvavan määrän mahdollisuuksia oppia yrittäjyystaitoja muutenkin kuin perinteisen luokkaopetuksen kautta. 

Esimerkkinä Tuomi mainitsee opiskelijavetoisten yrittäjyysyhteisöjen eli Entrepreneurship Society -järjestöjen toiminnan. ES:t toimivat korkeakoulujen kanssa yhteistyössä ja järjestävät puhujatapahtumia, työpajoja sekä tarjoavat inspiraatiota ja mahdollisuuksia. ES-yhteisöillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen startup-kulttuurin muodostuksessa. 

ES-yhteisöt muodostavat kansallisen opiskelijayrittäjyyden verkoston. ES-toimintaan keskittyneessä YYTO:n osahankkeessa on onnistuttu vakiinnuttamaan tätä verkostoa. Kiinteämmiksi muodostuneissa yhteisöissä on luotu uusia toimintamalleja, ja näitä sekä aiemmin hyväksi havaittuja toimintatapoja on jaettu yhteisöille ympäri Suomen. 

Yksi kasvavan kiinnostuksen kohde on ollut niin ikään YYTO:n osahankkeena toimiva Startuplifers, joka on 6–18 kuukauden pituinen työharjoitteluohjelma korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille. Toiminta käynnistyi vuonna 2011 Aalto-yliopiston opiskelijavetoisen toiminnan ansiosta. 

Kansainvälinen työharjoitteluohjelma auttaa opiskelijoita ja vastavalmistuneita työllistymään Piilaakson ja San Franciscon alueella toimiviin startup-yrityksiin. Tarkoituksena on saada oppia maailman parhailta startup-yrittäjiltä ja siten kasvattaa suomalaista yrittäjyyttä. Samalla opiskelijoille luodaan huikeat mahdollisuudet rakentaa omaa kansainvälistä verkostoaan. 

– Tällä hetkellä jo noin 200 opiskelijaa on hakenut meidän kauttamme oppia USA:ssa toimivilta startup-yrityksiltä. Kokemuksista on ollut selkeää hyötyä muillekin opiskelijoille, kertoo Startuplifersin toimitusjohtaja Joni Joentakanen

Startuplifers-toimintaa aiotaan laajentaa kattamaan koko Suomi, jolloin työharjoitteluohjelmaan hakeminen on mahdollista opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Joentakanen toteaa, että Aalto-yliopiston lisäksi muutkin korkeakoulut ovat alkaneet kiinnittää huomiota Startuplifersin kaltaisten työharjoitteluohjelman suomiin mahdollisuuksiin. 

Joni Joentakasen, Sami Tuomen ja Kirsi Peuran mukaan yrittäjyystaitojen oppiminen on kaikkien etu, eikä se saa riippua ajasta tai valitusta korkeakoulusta. 

Yrittämisestä opintopisteitä 

Koska opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia oppia yrittäjyystaitoja myös opetuksen ulkopuolella, kehittävät korkeakoulut tällä hetkellä erilaisia keinoja myöntää opiskelijoille opintopisteitä opetuksen ulkopuolella hankitusta yrittäjyysosaamisesta. Osa korkeakouluista myöntää jo nyt opintopisteitä esimerkiksi yrittäjänä toimimisesta tai osallistumisesta ES-toimintaan ja Startuplifers-ohjelmaan. Korkeakoulut luovat näin opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia suorittaa opintoja joustavasti ja omaan kiinnostukseensa pohjaten. 

Yrittäjyystaidot pitäisi nähdä osana nykyajan työelämätaitoja.

Sami Tuomi

– Esimerkiksi ES-toimintaan osallistuminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää yrittäjyystaitoja turvallisesti ja saada sen opiskelusta mielekkäitä kokemuksia. Vielä tarvitaan kuitenkin työtä sen eteen, että korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat hyödyntäisivät näitä keinoja enemmän. YYTO:n osahanke HOTIT OPIT keskittyykin luomaan malleja ja suosituksia tätä varten, kertoo Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura

Apuna tulevaisuudessa toimii myös digitaalinen työkalu, joka lanseerataan vuoden 2020 aikana. Työkalun on tarkoitus tukea opiskelijoita ja opettajia korkeakoulun ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisessa ja hyödyntämisessä osana korkeakouluopintoja. 

– Korkeakoulut kehittävät voimakkaasti myös erilaisia opetusmenetelmiä, joiden kautta tuetaan opiskelijoiden yrittäjyystaitojen kehittymistä. YYTO:n osahanke Opitoi! esimerkiksi testaa ja mallintaa tapoja, joilla korkeakoulut voivat tukea tiimiyrittäjyyttä. Samalla on tarkoitus selvittää, millaiset opetus- ja oppimistilat tekevät tiimiyrittäjyydestä tehokkaampaa ja miten tällaisia tiloja voisi tuoda myös korkeakouluympäristöön tukemaan opiskelijoiden oppimista, Peura toteaa. 

Yrittäjyystaidon hankkeita 

YYTO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen kärkihanke, jota koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen tarkoituksena on edistää korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäisten taitojen omaksumista perinteisen luokkahuoneopetuksen ulkopuolella. YYTO koostuu neljästä osahankkeesta, joiden toteutukseen osallistuu 17 korkeakoulua sekä 10 ES-järjestöä. 

Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt (Opitoi!) -osahankkeessa kehitetään monitieteellisiä yrittäjyyttä tukevia toimintaympäristöjä kampusalueella, ja luodaan siihen liittyviä malleja ja prosesseja pedagogiseen käyttöön. Hankkeen tavoitteina ovat monitieteellisen ja monikulttuurisen tiimiyrittäjyyden edistäminen ja tukeminen. Osahankkeesta vastaa Åbo Akademi. 

Opiskelijavetoiset yritys- ja ideahautomot (ES) -osahankkeessa kehitetään valtakunnallinen opiskelijayrittäjyysyhteisöjen verkosto sekä kehitetään yhteisöjen toimintaa tuottamaan isompi vaikuttavuus. Osahankkeesta vastaa Aalto Entrepreneurship Society. 

Kansainvälinen startup-harjoittelu (Startuplifers) -osahankkeessa laajennetaan harjoitteluun lähteminen kaikista Suomen korkeakouluista sekä luodaan malli startup-harjoittelun opinnollistamiseen. Osahankkeesta vastaa Startuplifers. 

Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen (HOTIT OPIT) -hankkeessa selvitetään korkeakoulujen parhaita käytäntöjä myöntää opiskelijan muualla hankitusta yrittäjyysosaamisesta opintopisteitä osana opiskelijan korkeakoulututkintoa. Osahankkeesta vastaa Turun yliopisto. 

YYTO:N OSAHANKKEET

  • Opiskelijoiden yrittäjyystaitojen omaksumista edistävällä YYTO-hankkeella on neljä osahanketta. 
  • Opitoi!-osahankkeessa kehitetään monitieteellisiä ympäristöjä ja menetelmiä yrittäjyyden tukemiseksi. 
  • ES-osahankkeessa kehitetään valtakunnallista opiskelijayrittäjyysyhteisöjen verkostoa. 
  • Startuplifers-osahankkeen kansainvälinen työharjoittelu laajenee kaikkiin Suomen korkeakouluihin. 
  • HOTIT OPIT -hanke selvittää käytäntöjä opintopisteiden myöntämiseen koulun ulkopuolisesta yrittäjyysosaamisesta. 

Haku