Hyppää sisältöön

Palveluiden laatu paranee dataa hyödyntämällä

Palveluiden laatu paranee dataa hyödyntämällä

18.01.2022

Konsortion johtaja, THL:n osastojohtaja Tiina Laatikaisen mukaan tulokset auttavat ymmärtämään, miten potilastietoa käyttämällä voidaan parantaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta.

Itä-Suomen yliopiston koordinoiman IMPRO-tutkimusprojektin keskeinen tavoite on tiedolla johtamisen kehittäminen sote-organisaatioissa.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama IMPRO on monitieteellinen tutkimushanke, jossa ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana THL, Aalto-yliopisto sekä Oulun yliopisto. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia analyysimenetelmiä ja tuottaa tietoa, joka tukee sote-palveluiden arviointia sekä tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä. Tavoitteeseen pyritään hyödyntämällä uudella tavalla sote-palvelujen rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta saatavaa tietoa.

Konsortion johtajan, THL:n Tiina Laatikaisen mukaan IMPROssa kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteriaineistoja yhdistetään muista julkisista rekistereistä saatuihin tietoihin. Analyyseistä saatujen tulosten pohjalta luodaan sote-palvelun vaikuttavuutta parantavia toimintamalleja ja työkaluja.

– Vaikuttavuus- ja laatutieto ovat avainasemassa tiedolla johtamisessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Erityistä tarvetta on perusterveydenhuollossa, jossa tätä tietoa on toistaiseksi ollut niukasti.

IMPROssa on mukana terveystieteen asiantuntijoiden ohella myös monien muiden alojen tutkijoita, kuten maantieteilijöitä sekä tilasto- ja taloustieteilijöitä. Hankkeessa onkin pystytty saamaan syvällistä ja luotettavaa analyysitietoa yhdistelemällä esimerkiksi anonymisoituja potilastietoja, alueiden sosiodemografisia tietoja sekä julkista liikennettä ja julkista palvelutarjontaa koskevia rekisteriaineistoja. 

– Olemme tuoneet tutkimuksen lähemmäs hoitojärjestelmän ja tiedolla johtamisen käytäntöjä. Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään, miten erilaiset taustamuuttujat vaikuttavat palveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen. Voimme selvittää käytettyjen lääkitysmuotojen, sosioekonomisen aseman ja hoitopaikan etäisyyden vaikutuksia hoidon onnistumiseen.

Pilotoidaan Siun sotessa

Hankkeessa on mukana kaksi pilottialuetta, Kainuu ja Pohjois-Karjala.

Laatikaisen mukaan Pohjois-Karjala valikoitui pilottialueeksi erityisesti hyvän tiedon saatavuuden vuoksi. Kaikki sairaanhoitopiirin julkiset sote-toimijat kuuluvat vuonna 2017 perustettuun Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Siun soteen ja käyttävät yhteistä Mediatri-potilastietojärjestelmää. IMPROn tutkijat ovatkin saaneet rakenteellisesti yhdenmukaista dataa kaikilta Siun soten toimijoilta. Tämä on poikkeuksellista, sillä alueellisten sote-toimijoiden kenttä on yleisesti pirstaloitunut; tietoa tallennetaan kirjavasti erilaisiin tietojärjestelmiin.

– IMPRO-hankkeen tuki on auttanut meitä yhtenäisten tietorakenteiden luomisessa ja tietojohtamisen kannalta validien indikaattorien löytämisessä. Päivittäisessä työssämme on oleellista, että potilastiedot kirjataan sovitussa muodossa vain yhteen kertaan ja kirjauksissa panostetaan virheettömyyteen ja kattavuuteen. Tietoa tulee voida hyödyntää tietojohtamiseen ilman erilliskirjaamisia, Siun soten hallintoylilääkäri Petri Kivinen sanoo.

Vaikuttavuus- ja laatutieto ovat avaimia tiedolla johtamiseen.

Konsortion johtaja ja THL:n osastojohtaja Tiina Laatikainen

Hyvää hoitoa diabeetikoille

IMPROn tutkimusryhmä on analysoinut Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta. Tutkimuksessa on pureuduttu erityisesti kansanterveydellisesti haastavimpiin sairauksiin, joiden hoito sitoo terveydenhuollon hoitoresursseja. 

Kivinen ottaa yhdeksi esimerkiksi diabeteksen hoidon. Yhdenmukaisiin kirjaamiskäytäntöihin perustuva diabeteksen laaturaportointi on mahdollistanut datan tehokkaamman analysoinnin, ja tutkimustulosten perusteella palvelua on voitu kehittää tietoon pohjautuen. 

– Tietoa hyödyntämällä havaitsimme voivamme parantaa diabetespotilaiden hoidon vaikuttavuutta, vaikka hoitokontakteja vähennetään. Toisaalta hoidon laatu on alueella vaihdellut. Parhaillaan olemmekin käynnistämässä Pohjois-Karjalaan diabeteksen osaamiskeskusta, Kivinen toteaa.

Tulevaisuudessa kumuloituvan analyysitiedon pohjalta voidaan luoda toimivia ennakointimalleja. Niiden avulla sote-palveluita voidaan kehittää kaikkien tarpeita kokonaisvaltaisemmin palveleviksi.

stnimpro.fi

Haku