Hyppää sisältöön

Kun yksilön motivaatio kohtaa tarpeen

Kun yksilön motivaatio kohtaa tarpeen

29.12.2021

Naiset voivat suorittaa palveluksen Puolustusvoimien kaikissa joukoissa ja tehtävissä. Palveluksen sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin miehillä. 

Asevelvollisten koulutuksessa yhdistyvät yksilön motivaatio ja Puolustusvoimien tarve. Puolustusvoimat ottaa huomioon varusmiehen ja reserviläisen vahvuudet sekä aiemman osaamisen. Näin palvelus muodostuu motivoivaksi ja mielekkääksi. 

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ  KUVA | PUOLUSTUSVOIMAT JA MPK

Suomen puolustaminen perustuu korkeaan maanpuolustustahtoon sekä asevelvollisuuteen. Koko maan puolustaminen on mahdollista vain hyvin koulutetulla ja laajalla reservillä. Uhkien muuttumisen johdosta myös usea muu Euroopan maa harkitsee asevelvollisuuden ottamista uudelleen käyttöön. 

Asevelvollisuus koskee miespuolisia Suomen kansalaisia. Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 18 vuotta, ja päättyy sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 60 vuotta. Vapaaehtoisina palvelukseen tulleista naisista tulee samalla tavalla asevelvollisia 45 vuorokauden palveluksen jälkeen. 

Nykyisessä varusmieskoulutuksessa otetaan huomioon varusmiesten aiemmat opinnot ja työkokemus, kuitenkin sodan ajan tarpeita silmällä pitäen. Varusmiespalvelukseen liittyviä opintoja voi saada hyväksi luettua siviiliopinnoissa. 

– Varusmiesten antama palaute on tällä hetkellä parempaa kuin koskaan aikaisemmin, kertoo Pääesikunnan koulutuspäällikkö, kenraalimajuri Jukka Sonninen

– Myös reserviläisille sekä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa mukana oleville tarjotaan mahdollisuuksia kehittää sodan ajan valmiuksia omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa pohjalta, Sonninen toteaa. 

Naiset tärkeässä osassa 

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on ollut mahdollista jo 25 vuotta. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen vuosittain suorittaneiden määrä on vaihdellut, mutta trendi on viime vuosina ollut nouseva. Kaiken kaikkiaan jo 10 000 naista on suorittanut vapaaehtoisen asepalveluksen. 

Puolustusvoimissa on noin 600 eri tehtävää varusmiehille. Sukupuoli ei luonnollisesti ole poissulkeva kriteeri mihinkään palvelustehtävään. Kaikilla on sukupuolesta riippumatta yhtäläinen mahdollisuus päästä johtajakoulutukseen sekä myöhemmin sotilasuralle. 

Parhaillaan on käynnissä kokeilu, jossa naiset ja miehet majoittuvat kasarmiolosuhteissa samoissa tuvissa. Maastoharjoituksissa yhteinen telttamajoitus on ollut käytäntönä jo pitkään. Yhteismajoituksella on havaittu olevan myönteinen vaikutus muun muassa ryhmäkiinteyden ja tiedonkulun paranemiseen. 

– Tänä vuonna lähes 1000 naispuolista henkilöä suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. On ollut ilahduttavaa huomata, että määrä on koko ajan nousussa. 

Vapaaehtoiset reserviläiset harjoittelemassa virtuaalikoulutusympäristössä. 

Sekä teoriaa että käytäntöä 

Nykyään varusmieskoulutus jakautuu neljään osaan: alokasjaksoon, koulutushaarajaksoon, erikoiskoulutusjaksoon ja joukkokoulutusjaksoon. Koulutus etenee yleisistä perustaidoista kohti vaativampia harjoitteita ja erikoistumista kunkin omaan tehtävään. 

Nykyisessä koulutusohjelmassa korostuvat vuorovaikutus ja kaksisuuntainen palautteenanto kouluttajien kanssa sekä itsearviointi. Kunkin parhaat ominaisuudet ja tarpeet pystytään arvioimaan jo alokasaikana, jolloin jatkokoulutuksesta saadaan räätälöityä varusmiehelle mahdollisimman motivoiva. 

– Näin yhdistyvät sekä yksilön oma motivaatio että Puolustusvoimien tarve. Koulutuksen kokonaishyödystä tulee silloin mahdollisimman hyvä. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana kunkin omat vahvuudet löytyvät onnistumisten kautta, Sonninen kertoo. 

Opiskelu on kurssimuotoista – yhdistelmä teoriaa ja käytännön harjoitteita. Pitkät luennot on vähennetty minimiin. Opiskeluun käytetään nykyaikaisia välineitä, kuten lyhyitä mikroelokuvia. Näiden avulla perehdytään yhteen aihekokonaisuuteen kerrallaan, kuten esimerkiksi aseen käsittelyyn ennen varsinaista käytännön harjoittelua. Myös teoriasisältöä voidaan tenttiä nettiympäristössä älypuhelimilla. 

Varusmiesten antama palaute on tällä hetkellä parempaa kuin koskaan ennen.

Jukka Sonninen

Muun uudistuneen koulutus-sisällön rinnalla kulkevat nykyään Taistelijan mieli ja keho -ohjelmat, joiden avulla kehitetään varusmiesten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista sekä eettistä toimintakykyä. Hyvä fyysinen kunto tukee myös suoriutumista psyykkisesti vaativissa tilanteissa. 

Yksilönä suoriutumisen rinnalle on nostettu sosiaaliset ja eettiset taidot. Hyvän ryhmäkiinteyden on todettu vaikuttavan myönteisesti palveluskokemuksiin sekä edistävän tasa-arvoa. 

Kaikki varusmiespalvelustehtävät eivät ole fyysisesti yhtä vaativia. Palvelusaikaan kannattaa valmistautua perehtymällä armeijan arkeen ja kohottamalla fyysistä kuntoaan. Omatoimiseen kunnon kohottamiseen kannustetaan esimerkiksi MarsMars-sovelluksen kautta. Kuka tahansa voi ladata sovelluksen ilmaiseksi älypuhelimeensa. 

Simuloitu ympäristö 

Simulaattoriharjoittelu on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Simulaattoreilla ammuttujen laukausten määriä voidaan kasvattaa. Samalla säästetään aikaa, ammuksia ja luontoa. 

– Simulaatioharjoittelun avulla kovilla ampuminen voidaan pudottaa puoleen ja suorittaa muu osa ammunnoista virtuaalisessa ympäristössä. Tällöin 500 ampumaratalaukauksen sijasta päästään 3000 laukaukseen, Sonninen kuvaa. 

Simulaattorin avulla voidaan harjoitella myös erilaisia tilanteita, kuten ampumista pimeässä tai liikkuviin kohteisiin osumista. Simuloitu ympäristö antaa palautteen välittömästi. 

– Saadut tulokset ovat osoittaneet, että tällainen yhdistelmäharjoittelu on lisännyt koulutettavien motivaatiota ja tuonut myös parempia ampumistuloksia, Sonninen iloitsee. 

Osaamista reservissä 

Myös reserviläiset on otettu huomioon uudistuneessa koulutuksessa. Osaamistaan kartuttamalla on mahdollista vaikuttaa omaan sodan ajan tehtävään. 

– Palautteen perusteella reserviläiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja heidän maanpuolustustahtonsa on korkealla tasolla. Haluamme motivoida heitä edelleen kehittämään sotilaallisia taitojaan myös reserviläisenä. Omaa varusmiespalveluksen aikaista osaamistaan on mahdollista kehittää jopa aselajia vaihtamalla. Jos vaikka rannikkotykistössä palvellut on nykyisin innokas metsästäjä, hän voi reservissä kouluttautua vaikkapa tarkka-ampujan tehtäviin. 

Reserviläiset voivat vapaaehtoisesti osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen. MPK:n sotilaallisten valmiuksien koulutuksessa korostuu kriisitilanteisiin varautuminen ja turvallisuus. Koulutuksessa opetetaan Puolustusvoimien aseiden käsittelyä ja järjestetään ammuntoja jäsenten, järjestöjen tai MPK:n omistamilla aseilla. 

Osa MPK:n koulutuksesta voidaan rinnastaa kertausharjoituspäiviin, jotka huomioidaan ylennyksiä harkittaessa. MPK tarjoaa myös naisille ja nuorille laajasti mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. 

– MPK:n koulutustoimintaa toteutetaan nykyisessä koronatilanteessa niin ulkona kuin verkossa. Viestini reserviläiselle on, että älä jää vain odottamaan kertausharjoituskutsua, vaan hyödynnä myös omaehtoisen kouluttautumisen mahdollisuuksia. 

MPK:n nettisivulla olevasta koulutuskalenterista löytää oman alueen koulutustarjonnan, joka kattaa eri kursseja kyberturvallisuudesta asejärjestelmien käyttöön tai paikallisjoukkojen koulutukseen. 


WWW.PUOLUSTUSVOIMAT.FI/ASE-VELVOLLISUUS.FI
WWW.MPK.FI 

Haku