Hyppää sisältöön

Kohti hiilineutraalia merenkulkua

Kohti hiilineutraalia merenkulkua

22.04.2022

Varustamossa tehdään aktiivisesti investointeja ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen
merenkulun edistämiseksi, painottaa toimitusjohtaja Tiina Tuurnala. 

Varustamoelinkeino pyrkii kiristämään kansainvälisen merenkulkujärjestön ympäristötavoitteita, jotta hiilineutraalit merikuljetukset saavutettaisiin maailmanlaajuisesti jo suunniteltua aiemmin.

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Jotta tulevaisuudessa merikuljetukset voitaisiin toteuttaa täysin hiilineutraalisti, kehitetään päästöjen hillitsemiseen aktiivisesti ratkaisuja. Merikuljetukset ovat jo nykyisellään maailman ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, jonka vuoksi niiden osuutta logistiikassa pyritään kasvattamaan entisestään tulevaisuudessa. EU:n komission kestävän ja älykkään liikenteen strategian tavoitteena on nostaa merikuljetusten määrää neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä ja tuplata se nykyisestään vuonna 2050.

– Suomessa jo tälläkin hetkellä 90 prosenttia viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kulkee meriteitse. Toisin kuin usein luullaan, merikuljetusten päästöt ovat kaikista kuljetusvaihtoehdoista pienimmät. Suuresta volyymista huolimatta ainoastaan noin 2,9 prosenttia maailman päästöistä aiheutuu merenkulusta, Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala kertoo.

Merenkulkualan toimintaa säätelevää kansainvälistä säännöstöä kehitetään vauhdilla, ja varustamoelinkeino on kehittäjien kärkijoukoissa. Varustamojen kattojärjestö ICS:n kunnianhimoisena tavoitteena onkin saada koko maailman merenkulku hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n vastaavan ajan tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen. 

– Varustamojen tahtotaso kiristää ilmastotavoitteita entisestään kertoo alan asennoitumisesta ympäristöasioihin. Teemme aktiivisesti investointeja kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen merenkulun edistämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Suomessa varustamot ovat ottaneet käyttöön useita päästöjä vähentäviä innovaatioita ensimmäisenä maailmassa.

– Meillä vastuullisuus on juurtunut toimintatapa ja keskeinen kilpailuetu. Varustamot panostavat teknologiaan ja uusia laivatilauksia on tehty ennätyksellinen paljon.

Teknologian potentiaali

Merenkulkualan kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää varustamoelinkeinon panostuksien lisäksi laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä aktiivista tuotekehitystä ja tutkimusta uusien teknologioiden ja polttoaineiden kehittämiseksi.

– Toimimme tiiviissä yhteistyössä koko meriklusterin, kuljetusketjun, viranomaisten, tutkijoiden ja Itämeren suojelujärjestöjen kanssa. Uudet polttoaineet ja niiden saatavuus ovat ratkaisevassa roolissa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Biopolttoaineet eivät yksin riitä täyttämään teollisuuden polttoainetarvetta, vaan niiden rinnalle tarvitaan uusia, esimerkiksi vedystä tuotettuja sähköpolttoaineita sekä uutta moottoriteknologiaa tukemaan eri polttoaineiden käyttöä. 

Merenkulkualan globaali sääntely tukee teknologian kehittymistä oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

– EU:n tulevassa ilmastopaketissa on vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäämiseen tähtäävä aloite myös merenkulkualalle. Lisäksi merenkulku esitetään liitettäväksi päästökauppaan.

Suomen kannalta olisi tärkeää, että tulevassa sääntelyssä kuitenkin kompensoidaan talviolosuhteiden aiheuttama lisäkulutus, jotta vesillämme kulkee tulevaisuudessakin aluksia turvallisesti myös jääolosuhteissa, Tuurnala päättää.

Haku