Hyppää sisältöön

Kehitystyön avulla kohti tulevaisuuden metsätaloutta

Kehitystyön avulla kohti tulevaisuuden metsätaloutta

1.06.2021

Metsätalouden vaikutukset heijastuvat monille toimialoille. Sen vuoksi uusien, tehokkaampien menetelmien kehittäminen on tärkeää.

Kestävä tulevaisuus on askeleen lähempänä, kun metsätalousalan monet menetelmät kehittyvät ja alalle koulutetaan uusia osaajia. 

Teksti Anne Saloniemi ja Markus Korhonen, Lapin Amk  Kuva Lapin Amk

Metsävarojen riittävyyden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. 

Lapin metsäohjelmassa 2021-2025 pyritään muun muassa metsänhoitomenetelmien kehittämiseen ja aktiiviseen käyttöön sekä hakkuumahdollisuuksien lisäämiseen. Metsäohjelmassa linjataan, että talousmetsien luonnonhoitoa kehitetään osana metsänhoitoa niin, että luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu, riista-, virkistyskäyttö ja maisema-arvot, kulttuuriperintö sekä muut ekosysteemipalvelut otetaan huomioon metsien hoidossa ja käytössä paremmin. 

Viime aikoina toteutuneet Suomen mittakaavassa merkittävät biotuote- ja puunjalostusinvestoinnit lisäävät paineita ympärivuotiseen puunkorjuuseen.

Alalle uusia menetelmiä

Metsien käsittelyssä käytettävillä menetelmillä huomioidaan metsätalouteen liittyvät monitavoitteiset arvot. Laajentuneet metsänhoidon tavoitteet vaativat uusia menetelmiä, joilla voidaan varmistaa tavoitteiden saavuttaminen. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittamassa Mesi-Metsäkone simulaatiokoulutuksen kehittäminen -hankkeessa tavoitteena on kasvattaa metsäalalle valmistuvien metsätalousinsinöörien ja metsäkonekuljettajien osaamista metsien käsittelystä siten, että metsien monimuotoisuuteen ja metsätalouselinkeinon elinvoimaisuuteen liittyvät tavoitteet toteutuvat.

Uusia ratkaisuja tarvitaan myös maaperän vahvistamiseen, sillä ilmaston lämpenemisen myötä kelirikkoajat pitenevät. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittamassa Cross laminated timber -hankkeessa (CLT) tutkitaan rakennusten kantavana rakenteena käytettävien levyjen käyttökelpoisuutta pehmeiden maiden ympärivuotisessa puunkorjuussa. 

Kantavuuden lisäksi CLT-levyillä voidaan suojata maan pintaa ja herkkiä luontokohteita korjuuvaurioilta sekä lyhentää puun kuljetusmatkoja leimikoilla pehmeikköjen ylityksessä. Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan sahateollisuuden sivuvirroista. Näin saadaan tietoa materiaalitehokkuudesta, valmistuksen kannattavuudesta ja voidaan samalla edistää kierrätetyn puun käyttöä. 

Metsänkäsittelyn ja metsänhoidon vaikutukset ulottuvat useille toimialoille. Metsien käsittelyyn liittyy myös globaaleja tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen. Menetelmien moninaisuus ja niiden soveltamisosaaminen varmistavat metsätaloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Metsien käsittelyyn liittyvän osaamisen on siirryttävä operatiiviseen toimintaan esimerkiksi koulutuksen ja tiedotuksen kautta, jotta vaikutukset ovat mahdollisimman laajat.

Haku