Hyppää sisältöön

Hulevesiä hallitaan yhteistyöllä

Hulevesiä hallitaan yhteistyöllä

5.05.2022

Viemäriverkoston koon suunnittelu on tärkeä osa kaupunkikehitystä, sillä sen vaikutus hulevesien vastaanottamiseen ja puhdistumiseen on merkittävä.

Hulevesien hallinnassa on kaupungeilla, vesilaitoksella ja kiinteistöillä selkeät vastuualueet. Jokaisella toimijalla on oma tärkeä roolinsa, kun sade- ja sulamisvedet johdetaan hallitusti vesistöihin.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ KUVAT | HSY

Kun vettä sataa tai talven lumet sulavat, syntyy rakennetussa ympäristössä hulevettä. Vettä läpäisemättömät pinnat, kuten asfaltti ja kattomateriaalit, lisäävät huleveden määrää, joka virtaa pois maan pinnalta sekä rakennusten katoilta. 

Koska hulevesi virtaa hulevesiviemäreissä ja avo-ojissa kohti vesistöjä pitkiä matkoja läpi tiiviin kaupunkirakenteen, on sen suunnitelmallinen hallinta erityisen tärkeää. Pääkaupunkiseudulla vastuut huleveden hallinnasta on jaettu kaupunkien, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n sekä kiinteistön omistajien tai haltioiden kesken.


Runkoviemäri kerää vedet

HSY:n alueella kaupungit vastaavat hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelusta  sekä esimerkiksi hulevesiä keräävistä avo-ojista. Kaupungilla on siis kokonaisvastuu, mutta osa tehtävistä on annettu HSY:lle.

– HSY:n vastuulla on hulevesiä kuljettavan runkoviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Hulevesiverkosto rakennetaan siten, että se kerää hulevedet hallitusti kaduilta ja tonteilta. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan ne johdetaan aina hulevesiviemäriin tai vaihtoehtoisesti avo-ojaan, kertoo HSY:n erityisasiantuntija Henna Luukkonen.

Jatkuvasti tiivistyvä kaupunkirakenne tekee tehtävän erityisen haasteelliseksi, sillä hulevettä muodostuu koko ajan enemmän, kun läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa eikä hulevesi imeydy kuten aiemmin.

– Nykyisessä kaupunkiympäristössä on isojen parkkipaikkojen ja torialueiden kaltaisia rakenteita, joista hulevesien hallittu poisjohtaminen vaatii tarkkaa suunnittelua. Samanaikaisesti on otettava huomioon kymmenien tulevien vuosien tarpeet, mikä tekee suunnittelusta entistäkin haasteellisempaa, kertoo HSY:n verkostopäällikkö Sami Sillstén.


Ennakoivaa suunnittelua 

Hulevesien hallintaa vaikeuttavat osaltaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääilmiöt. Vuotuiset sademäärät eivät ole välttämättä poikkeuksellisia, mutta taivaalta saattaa kerralla tippua jopa kuukauden keskimääräinen sadevesi. Tämä on otettava huomioon hulevesijärjestelmän suunnittelussa, etteivät hulevedet valu rakennusten sisälle tai jää seisomaan kulkuväylille.  

HSY:n vastuulla oleva viemäriverkosto on rakennettava juuri oikean kokoiseksi, jotta se pystyy vastaanottamaan riittävästi hulevettä, mutta myös huuhtelemaan veden mukana kulkeutuvan irtaimen aineksen, kuten hiekan pois.

– Tällä hetkellä HSY kehittää kaupunkien kanssa uutta tietojärjestelmää, joka helpottaa suunnittelua mahdollistamalla esimerkiksi entistä paremman hulevesien virtausreittien tunnistamisen, Luukkonen kertoo.

– Myös talviset olosuhteet on otettava suunnittelussa huomioon. Avoimet ritiläkaivot saattavat jäätyä ja näin estää hulevesien virtauksen, kun vesimäärät lumien sulaessa äkkinäisesti kasvavat, Sillstén lisää.


Yksittäinenkin kaupunkilainen voi vaikuttaa hulevesien laatuun esimerkiksi välttämällä roskaamista. 

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa hulevesien laatuun

YKSITYISILLÄ kiinteistöillä on tärkeä rooli hulevesien hallinnassa, sillä kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä muodostuvan huleveden hallinnasta. Hulevesiviemäröidyllä alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä HSY:n hulevesiviemäriverkostoon. Muilla alueilla hulevesi voidaan käsitellä tontilla imeyttämällä ja johtamalla hulevesi esimerkiksi kaupungin avo-ojaan.

– Perussääntönä voidaan pitää, että hulevettä ei saa kulkeutua kadulle, eikä siitä saa olla haittaa naapurille, Sillstén kiteyttää.

– Omalle tontille kannattaa myös istuttaa kasvillisuutta ja suosia muuta vettä läpäisevää materiaalia, kuten nurmea ja soraa sekä suunnitella veden virtausta hidastavia painanteita. Myös viherkattojen kaltaiset  ratkaisut ovat loistava keino hallita hulevesiä, Luukkonen vinkkaa.

Meistä jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan hulevesien laatuun, sillä hulevedet johdetaan pääosin käsittelemättömänä vesistöihin. Esimerkiksi kadulle heitetty tupakantumppi huuhtoutuu huleveden mukana kohti vesistöjä.

Hulevesien laatuun voi itse vaikuttaa välttämällä roskaamista ja kemikaalien, kuten pesuvesien, johtamista hulevesiviemäriin, sekä toimittamalla vaaralliset jätteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Silloin ne eivät päädy pilaamaan ympäristöä, Sillstén päättää.

Haku