Hyppää sisältöön

Eväitä oppimiseen ja arkeen

Eväitä oppimiseen ja arkeen

9.03.2023

Kouluohjaaja Jani-Pekka Kajan toimii yhtenä luokan kolmesta aikuisesta. Kajanille on tärkeää tunnistaa oppilaidensa tarpeet ja tarjota tukea oppimiseen niiden mukaisesti.

Koulunkäynninohjaaja on olennainen osa moniammatillista työryhmää, jonka avulla varmistetaan oppilaille monipuolinen opetus ja työrauhan säilyminen.

TEKSTI | ANETTE AHO   KUVA | ANNE SALMIO

Perusopetuksen nykytavoite on taata kaikille oppilaille yhdenvertainen opetus, joka tukee jokaisen yksilöllisiä tarpeita ja mahdollistaa oppimisen omassa lähikoulussa. Tämä mahdollistuu, kun resurssit ovat kunnossa. 

– Yhdenvertaisen opetuksen edellytyksenä on, että luokassa vallitsee työrauha ja oppilaat saavat yksilötasolla riittävästi ohjausta. Koulunkäynninohjaajilla on tässä merkittävä rooli, sanoo Jonna Voima, koulunkäynninohjaajia edustavan Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja.

Opettaja voi keskittyä opettamiseen, kun ohjaaja huolehtii luokan havainnoinnista.

– On tärkeä tunnistaa, jos oppilaalla on vaikeampi päivä menossa tai jos hän tarvitsee enemmän kannustusta osallistuakseen, Jani-Pekka Kajan havainnollistaa.

Kajan toimii kouluohjaajana Hämeenlinnan Seminaarin koulussa, jossa luokasta riippuen paikalla saattaa olla useampikin aikuinen. Koulunkäynninohjaajien ammattinimikkeet vaihtelevat, ja Hämeenlinnassa he ovat kouluohjaajia. 

Seminaarin koulussa moniammatillinen yhteistyö toimii saumattomasti niin aikuisten, lasten kuin vanhempienkin osalta. Kajanin luokalla aikuisia on kolme: opettaja, erityisopettaja sekä kouluohjaaja.

Tukea jokaiselle oppilaalle

Voiman mielestä yleisopetuksessa on valtakunnallisesti tarvetta koulunkäynninohjaajille.

– Tuen tarpeessa eri oppiaineissa saattaa olla oppilaiden välillä isojakin eroja. Ohjaamisesta olisi suuresti apua, jos se määriteltäisiin luokan resursseihin. Kun ryhmäkoot ovat suuria, ohjaajien avulla luokkaa voidaan jakaa, Voima sanoo.

– On sääli, ettei koulunkäynninohjaajien tarvetta ole resursoitu osaksi koulumaailmaa yleisopetusta myöten. Se on investointi, joka maksaa itsensä moninverroin takaisin, Voima täydentää.

Koulunkäynninohjaajat mahdollistavat koulunkäynnin monille lapsille, jotka eivät kykene käymään lähikoulussa ilman ohjaajan tukea. 

– Työrauhan luominen, keskittymisen tukeminen ja yksilöllinen huomiointi jäävät vähiin, jos opettaja joutuu vastaamaan kaikesta yksin. Ohjaaja varmistaa, että koko luokka pystyy keskittymään, ei vain yksittäinen oppilas. Ohjaajaan panostaminen tukee luokan jokaista oppijaa, Voima painottaa.

Ohjaaja toimii opettajan työparina osana yleisopetusta sekä opettajan tai erityisopettajan parina osana erityisopetusta. Kun ohjaajamitoitus huolehditaan riittävälle tasolle, resursseja voidaan hyödyntää tuentarpeisten oppilaiden lisäksi yleisopetuksen puolella.

– Meidän luokassa jakaudutaan myös tapauskohtaisesti. Jos tavallisesti enemmän tukea tarvitseva oppilas pärjääkin esimerkiksi matematiikassa, voi hän osallistua tunnille isomman porukan kanssa. Jos taas oppilas, joka ei muuten kuuluisi tuen piiriin, tarvitseekin yksittäisessä aineessa lisätukea, hänelle voidaan järjestää pienryhmä. Näin voimme tarkkailla aine- ja viikkokohtaisesti, kuka hyötyy isommasta ja kuka pienemmästä porukasta, Kajan kuvailee koulunsa arkea.

Jytyn Jonna Voima muistuttaa, että opettajan ja ohjaajan työ eivät ole samanlaisia.

– Kyse on moniammatillisesta ryhmätyöskentelystä. Kun toimitaan yhdessä, opettaja pystyy keskittymään pedagogiseen puoleen ja ohjaaja voi toimia oppimisen ja oppilaiden tukena. Opettaja ja ohjaaja tukevat siis toistensa työtä, mikä samalla edistää oppilaiden oppimista parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä yhteistyö vaikuttaa väistämättä myönteisesti oppimistuloksiin, joiden nykytila herättää syystäkin huolta, Voima huomauttaa.

KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN ARVOSTUSTA HALUTAAN LISÄTÄ

Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselyn tulokset kertovat, että ohjaajat kokevat roolinsa oppilastyössä tärkeäksi mutta vähemmän arvostetuksi kuin opettajan työ. Vastaajat toivoivat ammatin arvostuksen nostoa yhteiskunnassa.

  • 57 % vastanneista ohjaajista työskentelee osa-aikaisena.
  • 13 % vastaajista on kesäaikana lomautettuja.
  • 52 % ohjaa oppilaita päivittäin itsenäisesti eri tilassa kuin opetettavan luokan vastuuopettaja.
  • 35 % vastanneista ohjaajista kokee päivittäin tai viikoittain väkivallan uhkaa työssään.

Lähde: Ammattiliitto Jytyn jäsenkysely koulunkäynninohjaajille. Kysely toteutettiin kesä-
kuussa 2022, ja siihen vastasi 277 jytyläistä koulunkäynninohjaajaa. 

Haku