Hyppää sisältöön

Digiterveyden edelläkävijä

Digiterveyden edelläkävijä

21.02.2022

Maritta Perälä-Heape, Anne Remes, Taina Pihlajaniemi sekä Ilkka Luoma iloitsevat MEDigi-hankkeen positiivisesta lähdöstä. Tavoittena on tasalaatuisen koulutuksen varmistaminen. 

Ouluun on luotu vankka digitaalisen terveyden osaamisverkosto, joka osaltaan toteuttaa kansallista terveysalan tutkimus- ja innovaatiostrategiaa. Useiden eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen kantaa kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. 


TEKSTI | SAARA KÄRKI   KUVAT | MARKKU HYTTINEN

Oman hyvinvoinnin ja terveydentilan mittaamisesta on tullut osa arkeamme. Terveyspalveluita käytetään verkossa siinä missä muitakin digitaalisia palveluita. Uusien innovaatioiden ansiosta se on käyttäjilleen myös kovin helppoa.

Vai miltä kuulostaa sormus, joka mittaa unesi määrän ja laadun. Tai virtuaalitodellisuuteen luotu rentouttava maisema, jota voidaan käyttää terapeuttisiin tarkoituksiin. Puhumattakaan kaikista niistä teknologian tuomista mahdollisuuksista, joita voidaan hyödyntää sairaalaympäristössä.

Lääketieteen, tekniikan ja ICT-alan yhteistyö avaa mahdollisuuksia, joiden avulla potilaiden hoito sekä kansalaisten hyvinvointi helpottuu ja täsmentyy. Oulusta on luotu digitaalisen terveyden osaamisverkoston kotikaupunki.

– Oulun yliopisto on monitieteellinen yliopisto. Meillä on tekniikka ja lääketiede samassa yliopistossa. Vahvaan ICT-alan tutkimukseemme on jo kauan liittynyt kansainvälisesti merkittävä yritysekosysteemi, kertoo Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Suomen akatemian kansainvälisen innovaation ja tutkimuksen tutkimusrahoitusohjelmassa lippulaivaksi on nimetty Oulun yliopiston tulevaisuuden langattomiin teknologioihin liittyvä 6G-hanke.

– Tämän langattoman teknologian yksi selkeä sovelluskohde on terveyteen liittyvät digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet. Lisäksi meillä on ollut jo useamman vuoden ajan lääketieteen tekniikan koulutus, joka toimii yhteistyössä lääketieteen ja insinööritieteiden kanssa, Pihlajaniemi jatkaa. 

Oulun yliopistossa on panostettu ainutlaatuisesti akateemisesti ylimmällä tasolla eHealth-aihepiiriin, sillä yliopistolla on aiheeseen liittyen peräti kolme professuuria. Lisäksi Oulun yliopisto tulee osoittamaan vielä kolme tai neljä professuuria lisää eHealth-teemaan osana yliopistojen profiilialojen vahvistamista. Toiveissa on, että esitys saa menestyksekkään vastaanoton. 

– Digitaalinen terveys on yksi Oulun yliopiston tutkimusta profiloiva teema. Olemme myös Oulun innovaatioallianssissa laajassa seudullisessa yhteistyössä määritelleet muutaman innovaatioekosysteemin, joista yksi on OuluHealth-ekosysteemi, Pihlajaniemi sanoo. 

Oulun vahva osaaminen ICT-alalla antaa kaupungille lyömättömän edun kehittää erilaisia digitaalisia tuotteita. Sen lisäksi digitaalisen terveyden osaamisverkosto, DigiHealth Hub, toteuttaisi osaltaan kansallista terveysalan tutkimus- ja innovaatiostrategiaa.

Tulevaisuuden sairaala 

Oulun yliopistollisen sairaalan näkökulmasta innovaatioekosysteemi ja vahva terveysteknologian kehitystyö avaavat erikoissairaanhoidon palvelutuotannolle merkittäviä mahdollisuuksia. Erityisesti toiminnan kehittämisen ja kilpailukyvyn näkökulmasta katsottuna.

– Meille on tietenkin tärkeää se, miten voimme osaltamme tukea muita yhteistyökumppaneita ja myös itse hyötyä tästä yhteistyöstä. Siten voimme pysyä osaamisen ja kehityksen kärjessä. Ouluun suunnitellun ja rakennettavan uuden yliopistollisen sairaalan on tarkoitus olla älykäs sairaala, jossa pystymme hyödyntämään näitä terveysteknologian innovaatioita ja siten kasvattamaan sairaalamme tuottavuutta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoo.

Erikoissairaanhoidon viime elokuussa annetussa uudessa työnjako-asetuksessa on pykälä, jossa kaikille viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille on annettu jokin erityistehtävä kansallisesti koordinoitavaksi. Oulun yliopistollisen sairaalan osalta se on nimenomaan terveydenhuollon menetelmien arviointia koskeva tehtävä. 

– Kansallisesti on nähty, että meidän digitaalisen terveyden osaamisverkostolla on erityistä annettavaa tässä uusien menetelmien arvioinnissa ja käyttöönotossa sekä terveysteknologian alalla.

Koulutusta myös mobiilisti

Yksi osa digitalisaatiota on opetusministeriön rahoittama ja Oulun yliopiston lääketieteen tiedekunnan koordinoima lääkäreiden ja hammaslääkäreiden MEDigi-hanke.

– Hanke on saanut erittäin positiivisen lähdön. Tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota osana lääketieteen ja hammaslääketieteen opetusta. MEDigi auttaa osaltaan vastaamaan siihen millainen on suomalainen lääkäri. Tarkoitus on, että suomalaiset lääkärit saisivat tasalaatuista koulutusta, valmistuvat he mistä yliopistosta tahansa, Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Anne Remes kertoo.

Hanke toteutetaan yhdessä kaikkien niiden yliopistojen kanssa, joissa on lääketieteen koulutusta, mutta vetovastuu on Oululla. Hankkeen avulla halutaan saada ammattilaisten osaaminen vastaamaan muuttuvan tietoyhteiskunnan tarpeita. Siinä ovat mukana myös opiskelijajärjestöt sekä tieteelliset seurat Duodecim ja Apollonia.

Älykästä erikoistumista

Oulussa on kansallisesti merkittävää terveysalan tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja osaamisen yhteistoimintaa tukeva toimintamalli, Oulu Health-ekosysteemi. Siinä yhteistyötä tekevät Oulun yliopisto, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunki sekä joukko yrityksiä.

– Oulu Health-ekosysteemin yhteiskehittämisen malli edesauttaa osaamisen käyttöönottoa nopeasti kehittyvässä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiossa ja älykkään erikoistumisen strategioissa, kertoo Oulun yliopiston Center for Health and Technology -keskuksen johtaja Maritta Perälä-Heape.

Eri yhteistyökumppaneiden kesken on pohdittu keinoja, joilla Oulu voisi sitoa kansallisia toimijoita tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön, jotta kansainvälisesti houkutteleva osaamisverkosto tarkentuisi.

– Yhdistämällä vahvan osaamisen digitaalisen terveyden alalla sekä kansallisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön, luomme vahvemman osaamispoolin. Meillä on  vahva tahto rakentaa kansallista yhteistyötä, Perälä-Heape vakuuttaa.OuluHealth Labsiin kuuluvat OYS TestLab, Oulu Welfare Lab ja Oamk Sim-Lab tuovat ammattilaiset, opiskelijat ja kansalaiset innovoinnin ytimeen.

OYS TestLab avoimena testiympäristönä

Tulevaisuustalo Sitran tukema OYS TestLab tarjoaa terveysteknologiayrityksille mahdollisuuden testata tuotteitaan todenmukaisessa ympäristössä. 

Sitran vetämämän IHAN-hankkeen teemana on reilu data-talous. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten dataa voidaan käyttää liiketoiminnan edistämiseen yksilön oikeuksia kunnioittaen ja silti liiketoiminnallisesti kannattavasti.

– Ajatus lähtee siitä, että toivomme yksilöiden siirtyvän käyttämään sellaisia sovelluksia, jotka kunnioittavat heidän oikeuksiaan. Haluamme tukea hankkeita, joissa käytännössä tehdään niitä palveluita, joissa on määritelty miten yksilön oikeus omaan dataan toteutuu, kertoo Sitran vanhempi neuvonantaja Antti Larsio.

Sitra tukee OYS TestLabia, jossa terveysteknologian ja hyvinvointipalveluiden innovaatioita voidaan testata oikeanlaisessa ympäristössä. 

– Meillä on hyvin vähän paikkoja, joissa on tämänkaltainen ympäristö. OYS TestLab on nimensä mukaisesti testiympäristö. Siellä voidaan testata todenmukaisissa oloissa terveysteknologian palveluita ja niiden käyttöä, Larsio summaa.

Sitra tukee OYS TestLabin kyvykkyyttä toteuttaa näitä hankkeita. Kyvykkyys tarkoittaa Sitran näkökulmasta sitä, että OYS TestLab pystyy osoittamaan sairaalan omia ihmisiä työhön. TestLabiin halutaan muita hankkeita käyttämään palvelua ja rakentamaan sovelluksia.

Sitran päätökseen tukea OYS TestLabia vaikutti se, että erinomainen testausympäristö nähtiin valmiina ja avoimena kaikille. Lisäksi se sisältää jo valmiiksi sellaista teknologiaa, joka voi tuoda hyödyn nopeasti. Testiympäristössä kehitettyjä ratkaisuja voidaan viedä käytäntöön ja niistä pääsevät hyötymään niin kansalaiset kuin yrityksetkin.

– Koska tämä on meidän kannalta kansainvälinen hanke, panostamme paljon siihen, että nämä hyvät käytännöt ja ratkaisut mitä on pystytty tekemään, voidaan markkinoida ulkomaille. Siten tuemme suomalaisten yritysten kansainvälistä menestystä, Larsio summaa.

DigiHealth Hub

Oulussa perustettu digitaalisen terveyden osaamisverkosto toimii tutkimus- ja innovaatio-osaamisalustojen ja kasvuekosysteemien kehittäjänä.

Tukee terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen, hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja
innovaatiotoiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Toimii parhaiden käytäntöjen kehittäjänä, tiedonvälittäjän ja arvioijana sekä rakentaa vahvan kansallisen ja kansainvälisen partneriverkoston.

Haku